KVKK

ALOHA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA VE EKLİ RIZA METNİ

ALOHA ailesi olarak, Android ve iOS mobil uygulamamızı ve ______ adresindeki web sitemizi ziyaret eden siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uygun olarak işlenmesine büyük önem vermekteyiz. Bununla birlikte, bu verilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşımı hususunda şeffaf olacağımızı ve verilerinizin güvenliğini azami şekilde sağlayacağımızı taahhüt ederiz. 

Bu itibarla, işbu rıza metnini sizleri en iyi şekilde bilgilendirme maksadıyla huzurunuza sunarız.

Kullanıcılar, dinleyiciler, ALOHA çalışanları ve iş ortakları ile tüm bağlı kuruluşlar bu politikaya uymakla mükelleftir.

Bu metinde özetle aşağıda sıralanan soruların cevapları ayrıntılı şekilde izah edilecektir.

 1. Kişisel verilerinizi ne amaçla toplarız?
 2. Hangi verilerinizi toplarız?
 3. Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?
 4. Kişisel verilerinizi ne amaçla 3.kişilere aktarabiliriz?
 5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) göre haklarınız nelerdir ve bu hakları nasıl kullanırsınız?
 6. Verileriniz nerede depolanır?
 7. Kişisel verilerinizi ne süreyle depolarız?

1.Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla Topluyoruz?

ALOHA ailesi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; kampanya ve fırsatlar hakkında tarafınızı bilgilendirmek, uygulama güncellemeleri ve sözleşme değişiklikleri hususunda tarafınızı bilgilendirmek; öneri, şikayet ve sorunlarınızı kayıt altına alabilmek, acil durumlarda size yardımcı olabilmek kısacası verdiğimiz hizmetin gereği gibi ifasını sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi toplar, işler ve gerektiğinde aktarırız. Kişisel verileriniz, kullanıcı başvurunuz ve hizmet talepleriniz sırasında, mobil uygulamamız vasıtasıyla, otomatik yahut sair yöntemlerle Kanun’a ve GDPR’a uygun olarak ve bu hükümler çerçevesinde toplanmaktadır.

ALOHA web sitesinde, Site ziyaretçilerinin, Site’yi nasıl kullandıklarını anlamak, Site’de en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğini ve ALOHA reklamlarının ne denli etkili olduğunu tespit etmek, Site’de yaşanılan zorlukları kaydetmek, Site tasarımı ve kullanışlılığını geliştirmek, Site kullanımı hakkında anonim olarak istatistiksel bilgi toplamak amacıyla Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, ALOHA gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini, ALOHA seri numarasını, mobil uygulama eşsiz numarasını ve hata kaydını tespit etmekte ve kullanmaktadır.

Kişisel verileriniz, ALOHA tarafından;

 • Kullanıcı/Dinleyici üyelik kaydınızın/başvurunuzun alınması,
 • Hizmetin gereği gibi ifası için kullanıcı ve dinleyici ile iletişimin gereği gibi sağlanması,
 • Yeni hizmetlerin tanıtılması,
 • Hizmetin özelleştirilmesi,
 • Kullanıcıların memnuniyetinin ve şikayetlerinin belgelendirilebilir olması,
 • Hizmetin ifası ve sözleşme ve politika değişiklikleri hususunda gerekli bilgilendirmenin yapılması,
 • Ticari faaliyetlerin yürütülmesi, ticari iş ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • ALOHA ve ALOHA ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Yasal yükümlülüklerin ifasının sağlanması,
 • Veri kayıplarının önlenmesi,
 • Denetim, araştırma, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanılmak,
 • Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,

gibi Kanunda belirtilen diğer amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Kullanıcılar ve dinleyiciler, bu Politika’ya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal ALOHA’ya bildireceklerini kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde doğacak zararlardan ALOHA’nın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

2.Hangi Kişisel Verileriniz Kayıt Altına Alınır?

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, doğum tarihi, kimlik numarası gibi kişisel verileriniz (Bu hüküm kural olarak dinleyiciler açısından geçerli olup, kullanıcıların uygulama kullanımında ayırt edici kimlik bilgilerini vermesi zorunlu değildir. Kullanıcıların kendi iradeleriyle bu bilgileri ALOHA’ya aktarmaları durumunda kimlik bilgileri KVKK Politikası’na uygun olarak saklanır.)
 • İletişim Bilgileri: Telefon numaranız(dinleyiciler için) , adres bilgileriniz(dinleyiciler için), e-posta adresiniz(kullanıcı ve dinleyiciler için) (Kullanıcıların kendi iradeleriyle bu bilgileri ALOHA’ya aktarmaları durumunda kimlik bilgileri KVKK Politikası’na uygun olarak saklanır.)
 • Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı numarası, hizmeti aldığınız tarih ve saate ilişkin veriler, şikayet kayıtlarınız, önerileriniz, geçmiş kullanım bilgileriniz, sık kullandığınız hizmetler, kullanım sırasında oluşan hatalar, ödemelere ilişkin bilgi ve durumlar, hizmetten yararlanma sıklığınız, hedefleme bilgileri gibi veriler
 • İşlem Güvenliği Bilgisi:  Kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parola ve parola ipuçları, kullanıcı adı
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, Kullandığı akıllı telefonun seri numarası ve modeli, ülke bilgisi
 • Çerezler aracılığıyla topladığımız veriler: 1. Google Analytics çerezleri; daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve ziyaretçi sayısını tespit edebilmek ve istatistiksel anonim verileri toplamak amacıyla kullanılmaktadır. 2. Oturum çerezleri: Oturumu yönetmek amacıyla kullanılmaktadır. Oturum çerezleri 3 saat için geçerlidir. Kullanıcı, browserın geçmişi sil kısmından çerezleri silebilir.
 • Reşit olmayanlar hakkında: ALOHA Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca reşit olmayanlar ALOHA Kullanıcısı olamazlar. 18 yaşının altındaysanız lütfen ALOHA uygulamasını kullanmayın. 18 yaşın altında bir kişinin ebeveyni tarafından çocuğun verilerini ALOHA’ya ilettiği tespit edilirse lütfen bu durumu tarafımıza bildirin. 18 yaşın altında bir kişinin verilerinin toplandığı tespit edilirse tarafımızca silinmesi için gerekli adımlar derhal atılacaktır.

KULLANICI’nın kart bilgileri ALOHA tarafından saklanmaz. Ödeme alt yapısı Play Store ve App Store tarafından sağlanmaktadır. KULLANICI, kişisel bilgilerinin, hizmete ilişkin bilgilerin ve ödeme bilgilerinin App Store ve Play Store’a aktarılması ve kişisel verilerinin anılan şirketlerin gizlilik politikasına göre işlenmesine izin verir ve saklandığını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

3.Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?

ALOHA, ilgili mevzuatta belirlenen veya bu Politika ile ifade edilen şartlarda, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini sağlamak için gerekli teknik güvenlik önlemlerini almayı, denetim ve kontrolleri sağlamayı taahhüt eder. Yetkisiz erişimin engellenmesi için bütün trafik 256 Bit şifreleme ile yüksek güvenlik önlemleri ile korunmaktadır.

Ancak, ALOHA, mobil uygulama üzerinden başka uygulamalara ve 3.şahıslara link verilmesi halinde, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Bununla birlikte, ALOHA, hiçbir bilişim sisteminin mutlak surette güvenli olmadığını hatırlatır, Kullanıcı’nın/ Dinleyici’nin ihmalinden yahut 3.kişilerin eylemlerinden doğan neticelerden sorumlu olmadığını bildirir.

Veri güvenliği hakkında herhangi bir soru için derhal ALOHA ile iletişime geçmelisiniz.

4. Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla 3.Kişilere Aktarabiliriz?

ALOHA, kural olarak kullanıcılar tarafından sağlanan veriler ile ALOHA uygulaması ve cihazı ile arka planda toplanan sair verileri üçüncü kişilerle direkt olarak paylaşmayacaktır.

ALOHA, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde Kullanıcılar’a / Dinleyiciler’e ait verileri ayrıca rızalarını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • ALOHA’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcılar tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcılar’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ALOHA’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bununla birlikte,

Müşterilere ait kişisel veriler, ALOHA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve süreçlerin yürütülmesi, ALOHA tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ALOHA’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ALOHA’nın ve ALOHA ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile mevzuat uyarınca belirlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, iş ortaklarımız ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Veri sahibi olarak Kanun ve işbu metinde belirtilen amaçlar sınırlı olmak kaydıyla bahsi geçen 3. Tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne göre haklarınız nelerdir ve bu hakları nasıl kullanırsınız?

Kullanıcı;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu hususta ALOHA Kullanıcı Sözleşmesi ve ALOHA Dinleyici Sözleşmesi’nde muteber tebligat adresine yazılı olarak talepte bulunmanız gerekmektedir.

6. Verilerinizi Nerede Depolarız?

Bu Politika kapsamında toplanan veriler güvenliğinin sağlanması için Vultr sunucularında depolanacaktır.

Veriler, işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde şifreleme hizmetlerinden yararlanılarak işlenecektir.

7. Kişisel Verilerini Ne Kadar Süreyle Saklarız?

ALOHA, hizmetin ifası kapsamında topladığı veriler, üyelik devamınca metinde açıklanan gereklilikler süresince, mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri dikkate alınarak saklanır.

8.Politika’da Yapabileceğimiz Değişiklikler

ALOHA, tek taraflı olarak Politika’da değişiklik yapabilir. ALOHA’nın değişiklik yaptığı Politika hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Yürürlük tarihinden sonra uygulamanı kullanımına devam edilmesi yeni versiyonu kabul ettiğiniz anlamına gelir.

ALOHA Kullanıcısı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

ALOHA Kullanıcı Sözleşmesi & ALOHA Dinleyici Sözleşmesi ve ALOHA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Politika ve Aydınlatma Metni (“Politika”) çerçevesinde;

ALOHA mobil uygulama hizmetinden (“Hizmet”) yararlanmak, söz konusu hizmetin icrası, sürecin yönetilmesi, iyileştirilmesi, yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmesi, ihtiyaçların saptanması, kullanım sıklığı ve ihtiyaçları dikkate alınarak kişiselleştirilmesi, işin mahiyetinden kaynaklanan sorunların hızlı ve etkili şekilde giderilmesi için; Aydınlatma Metni’nde sıralanan kişisel verilerimin Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“KVKK”) uyumlu şekilde toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkimizin gereği olarak çözüm ortağımız olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, Politika’nın her bir sayfasını eksiksiz şekilde okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

*Yukarıda sayılan özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, her türlü kişisel verilerinizin işlenmesi için kabulünüze ihtiyaç duyulan işbu Metni kabul etmemeniz halinde, GDPR ve KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve Şirketimizin ticari ve operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.

İletişim

ALOHA web sitesinde, ALOHA uygulamasında, çerezler aracılığıyla toplanan verilerinizin kontrolünü sağlamak için lütfen _www.alohalive.online___________adresini ziyaret ediniz.

Bu Politika hakkında sorularınız olursa, lütfen aşağıda bilgisi verilen adresten yazarak Veri Koruma Görevlimizle irtibata geçebilirsiniz.

_________________