Dinleyici Sözleşmesi

 • Home
 • Dinleyici Sözleşmesi

ALOHA DİNLEYİCİ SÖZLEŞMESİ

DİNLEYİCİ, ALOHA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ DİNLEYİCİ SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNU, ELEKTRONİK OLARAK VERDİĞİ ONAY İLE SÖZLEŞMENİN TÜM HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİ BEYAN EDER.  ALOHA UYGULAMASININ KULLANIMI İLE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ BURADA GÖSTERİLEN HÜKÜM VE ŞARTLARA TABİDİR.

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

Şirket merkezi Bağdat Caddesi Dülbentçi Sokak No:2/3 Bostancı İstanbul adresinde kayıtlı Orkide Ercüment Aloha Dijital Satış Şirketi ile(bundan böyle “ALOHA” olarak anılacaktır)

ve aşağıda beyan ettiği adreste yerleşik (bundan böyle kısaca “DİNLEYİCİ” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

(ALOHA ve DİNLEYİCİ’den her biri ayrı ayrı Taraf ve her ikisi birlikte Taraflar olarak anılacaktır.)

KULLANICI; ALOHA uygulaması müşterisini ifade etmektedir.

 1. Sözleşmenin Kapsamı:

İşbu sözleşmenin amacı; ALOHA uygulamasının kullanımına ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.  ALOHA, Sözleşme kapsamında yer alan dinleyici yükümlülükleri ve talimatlarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir.  Mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden ilan olunan veya ALOHA tarafından uygun görülen iletişim araçlarıyla DİNLEYİCİ’ye yapılan değişiklik bildirimleri Taraflar bakımından bağlayıcıdır. 

 • Sözleşmenin Onaylanması:

ALOHA uygulamasına girilerek kişisel bilgiler doldurulduğunda yalnızca “dinleyici adayı” olunur.  Dinleyici adayı, ALOHA’nın değerlendirmesine tabi tutulduktan sonra ve ALOHA tarafından gerekli görülmesi durumunda bir eğitim sürecinden sonra aldığı onay ile DİNLEYİCİ sıfatı kazanır.  DİNLEYİCİ, başvuru esnasında ve sonrasında verdiği tüm bilgilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Her ALOHA dinleyicisi, ALOHA uygulamasını kullanmaya başlamak için işbu Dinleyici Sözleşmesi’ni kabul eder.  DİNLEYİCİ yaptığı başvuruyla birlikte burada gösterilen tüm hükümleri kabul etmiş sayılır. 

 • ALOHA HAKKINDA:

ALOHA mobil uygulaması, yazılımı, logosu, hizmetleri ve içerikleri  Orkide Ercüment Aloha Dijital Satış Şirketi’nin özel mülkiyetindedir.

ALOHA, Dinleyici ile Kullanıcı’nın etkileşime geçmesini sağlayan aracı bir çevrimiçi platformdur.  ALOHA’nın görevi kullanıcılar ve dinleyiciler arasındaki iletişim için uygun çevrimiçi ortamın sağlanmasından ibarettir.

 •  Dinleyici Sistemi:
 • Dinleyici adının ve şifrenin sağlanması: Dinleyici adayı kişisel bilgilerini doldurarak sisteme kaydolur. DİNLEYİCİ, ALOHA tarafından verilen onay sonrası dinleyici sıfatını kazanır ve kendisine kullanıcı adı ve şifre verilir.  DİNLEYİCİ, şifresini başka kişilerle paylaşamaz. Paylaşması durumunda ortaya çıkacak tüm zarar ve ziyan münhasıran DİNLEYİCİ’nin sorumluluğundadır. DİNLEYİCİ, böyle bir durumda ALOHA’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını bildiğini ve bu kurala uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • DİNLEYİCİ, sistemde kendisine gelen çağrılardan birini kabul ettikten sonra sohbete başlayabilir.
 • Gizlilik esası: DİNLEYİCİ, KULLANICI’yı ayırtedici kişisel bilgilerini vermeye zorlayamaz. KULLANICI’nın iradesiyle ayırtedici kişisel bilgilerini DİNLEYİCİ’ye aktarması durumunda DİNLEYİCİ bu bilgileri ALOHA KVK Politikası çerçevesinde saklamakla mükelleftir.
 • Dinleyiciye Erişim: Hizmetin gereği gibi ifası için, KULLANICI, iletişim kurmak istediği DİNLEYİCİ’ye ulaşabilmelidir. Bu nedenle DİNLEYİCİ, ulaşılabilir olmak ve grüşme süresince KULLANICI’yı yanıtlamak için azami özeni gösterir. ALOHA, bu erişimin sağlanması için gerekli platformu sağlayacak olup, DİNLEYİCİ’nin zamanında bu isteğe cevap vermesini sağlama sorumluluğu bulunmamaktadır.
 •  KULLANICI, genel ahlak, kamu düzeni ve yürürlükteki mevzuata aykırılık taşımayan konularda DİNLEYİCİ ile iletişime geçebilir. DİNLEYİCİ, bu durumu bildiğini, bu şartlarda işbu sözleşmeyi imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak, KULLANICI’nın iletişim sırasında sözleşmede ve mevzuatta düzenlenen kurallara aykırı davranışının tespiti durumunda DİNLEYİCİ durumu derhal ALOHA’ya bildirir. DİNLEYİCİ, KULLANICI tarafından yahut başka bir şekilde bir aykırılığın gerçekleşmesi durumunda, ALOHA’nın hiçbir şekilde sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 •  DİNLEYİCİ, ALOHA uygulamasını kullanırken kullandığı ifadelerden tek başına sorumludur.  Bu itibarla, DİNLEYİCİ bu sözleşmede ve mevzuatta düzenlenen kurallara riayet edeceğini ve bunlara bağlı kalacağını kabul ve taahhüt eder.
 • İletişimin gizliliği esas olmakla birlikte DİNLEYİCİ’nin şikayeti halinde yahut gerekli görülen hallerde, admin sohbete davet edilebilir. Admin, sohbeti görünmeden kontrol edebilir veya DİNLEYİCİ ile aynı bir ekranda iletişim kurabilir.  DİNLEYİCİ, ALOHA sistem yöneticisi veya görevlileri tarafından iletişimin denetlenmesi ve yasaya aykırılık şüphesi olması durumunda bir kopyasının saklanmasını, talep halinde resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasını kabul eder.
 • Dinleyiciler kullacılar tarafından derece sistemine tabi tutulur. Kötü dereceye sahip dinleyiciler hakkında Sözleşmenin Madde 7 hükmü uygulama alanı bulacaktır.
 • DİNLEYİCİ, ALOHA tarafından tek taraflı olarak belirlenen süre içerisinde KULLANICI ile herhangi bir bedel talep etmeksizin sohbet eder[ES1] . DİNLEYİCİ, KULLANICI’dan ALOHA sistemi dışında herhangi bir hediye veya şahsi menfaat temini talebinde bulunamaz; yürürlükteki mevzuat, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı herhangi bir talepte bulunamaz.
 • Kullanım ve ücretlendirme aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 • DİNLEYİCİ, KULLANICI ile ALOHA’nın belirlediği bir süre kadar ücretsiz sohbet edebilecektir[ES2] . Ücretsiz sürenin bitiminde, KULLANICI’nın DİNLEYİCİ ile sohbet etmeye devam edebilmesi için DİNLEYİCİ’ye ALOHA sistemi üzerinden bir ürün satın alması ve ısmarlaması gerekmektedir.  Ismarlanan ürün DİNLEYİCİ tarafından kabul edildiğinde, KULLANICI bahsi geçen ürün için belirlenen süre kadar sohbet etme süresi kazanır ve bu süre hesabına kaydedilir.
 • KULLANICI’ların iletişim için satın aldığı kredilerin ALOHA tarafından belirlenecek olan ve ALOHA’nın takdirine bağlı olarak değiştirilebilecek bir oranı, ilgili DİNLEYİCİ’nin ALOHA uygulaması hesabına kredi olarak kaydedilir.
 • KULLANICI tarafından başlatılan sohbette DİNLEYİCİ’nin tek bir KULLANICI ile ilgilenmesi ve KULLANICI ile hızlı ve etkin iletişim içinde olması esastır.
 • DİNLEYİCİ’nin, KULLANICI’nın ALOHA sisteminde hazır bulunduğu ve erişimin sağlandığı sırada aktif olması, zamanında yanıt vermesi gerekmektedir. DİNLEYİCİ, KULLANICI’ya ayrılan sürede zamanında ve etkili iletişimi sağlayamazsa 4.6.1’de öngörülen ücrete hak kazanamaz.
 • ALOHA, görüşme sonrasında KULLANICI’dan DİNLEYİCİ için performans değerlendirmesi yapmasını isteyebilir.  ALOHA tarafından belirlenen performansın altında kalan DİNLEYİCİ’ler sistem dışına çıkarılır ve hesabında biriken krediler ALOHA tarafından cezai şart olarak irat kaydedilir.
 • ALOHA Dinleyicilik Şartları
 • Yaş Sınırı:Reşit olmayanlar ALOHA Dinleyicisi olamaz.DİNLEYİCİ,İşbu Sözleşme’yi imzalamasıyla birlikte 18 yaşından büyük olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
 •  Eğitim: ALOHA, dinleyici adayına eğitim şartı getirebilir. Bu halde, eğitimi almayan ve ALOHA’dan dinleyicilik onayı almayan kişiler DİNLEYİCİ olamaz. DİNLEYİCİ, verilen eğitimin içeriğini 3.kişilerle paylaşamaz. Paylaşması halinde doğacak her türlü maddi ve manevi zarardan tek başına sorumlu olacaktır.
 • Genel Kurallar:
 • Dinleyici ile İletişim: DİNLEYİCİ, işin gereği olarak ALOHA’dan bilgilendirme mesajı (e-mail) ve bildirim almayı kabul eder. DİNLEYİCİ[ES3]  ile iletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için kullanıcılık süresince bu durumun aksi talep konusu edilemez. DİNLEYİCİ, her zaman üyeliğini sona erdirerek elektronik postalarını engelleme yetkisine sahiptir.
 • Dinleyicinin Uygulamayı Kötüye Kullanamaması: DİNLEYİCİ, ALOHA uygulamasını yalnızca sözleşmenin ve ilgili mevzuatın izin verdiği şekilde kullanabilir.  Bu kurala aykırı hareketi sonucu doğacak tüm zarardan tek başına sorumlu olur.  Bununla birlikte, aykırı hareketin tespiti halinde ALOHA ile DİNLEYİCİ arasındaki sözleşme ALOHA tarafından tek taraflı olarak feshedilir.  DİNLEYİCİ bir daha ALOHA mobil uygulaması kullanıcısı olamaz.  Kötüye kullanım nedeniyle sözleşmenin feshi durumunda geriye etkili olarak hak kazanılan krediler sıfırlanır ve DİNLEYİCİ’ye hiçbir ödeme yapılmaz.
 • Dinleyicilik Hakkı Devredilemez:DİNLEYİCİ kendisine tahsis edilen dinleyicilik kullanıcı adını ve şifresini 3.şahıslara kullandıramaz. Aksinin tespiti halinde Sözleşme’nin 7. Maddesi uygulama alanı bulur. Bu durumda meydana gelebilecek her türlü zarardan DİNLEYİCİ 3.kişi ile birlikte müteselsilen sorumludur. DİNLEYİCİ, hesabının izinsiz kullanıldığını tespit ederse derhal ALOHA’ya bildirimde e-posta yoluyla veya sistem üzeinden bulunur. Aksi halde doğacak her türlü zarardan DİNLEYİCİ tek başına sorumlu olur.
 •  DİNLEYİCİ, ALOHA uygulamasını suç sayılabilecek şekilde, gayri kanuni işlerde, kullanamaz. İşbu hükme aykırılığının tespiti halinde Sözleşme’nin Madde 7 hükmü uygulama alanı bulur. Bu durumda DİNLEYİCİ bir daha ALOHA uygulaması kullanıcısı   olamaz. Bu durumda meydana gelebilecek her türlü zarardan münhasıran DİNLEYİCİ sorumludur.
 • ALOHA uygulaması, ALOHA’ya ait olmayan içerikleri görüntüleyebilir. Bu durumda, bu içerikten doğacak her türlü zarardan içeriği sergileyen taraf münhasıran sorumludur. DİNLEYİCİ, böyle bir durumda ALOHA’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. DİNLEYİCİ, KULLANICI tarafından zararlı bir içeriğin gönderilmesi durumunda bu durumu derhal ALOHA’ya bildirmekle mükelleftir.

ALOHA uygulamasında sergilenen içerik; gerekli görülmesi halinde ALOHA tarafından incelenebilir. İçeriğin sözleşme kurallarına yahut yasalara aykırı olduğunun tespiti halinde içerik engellenir ve içeriği sergileyen hakkında sözleşmenin 7.maddesi uygulama alanı bulur.

 • DİNLEYİCİ’nin ihmali veya kasti davranışı neticesinde 3.kişilerin görebileceği maddi ve manevi zararlardan ALOHA doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. KULLANICI’nın eylemi neticesinde DİNLEYİCİ’nin görebileceği maddi ve manevi her türlü zarardan ALOHA doğrudan ve dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • ALOHA uygulamasında yeni bir sürüm ve özellik söz konusu olduğunda, uygulamayla birlikte yüklenen yazılım DİNLEYİCİ cihazında bu amaçla değişiklik yapabilir. DİNLEYİCİ, bu durumu bildiğini, cihazında bu yönde bir değişiklik yapılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALOHA, uygulamanın geliştirilmesi için tek taraflı olarak başka işlevler ve özellikleri ekleyebileceği gibi varolan özellikleri değiştirebilir, yeni işlevler ekleyebilir, işlevlerin kullanımını bir süre durdurabilir, yahut tamamen ortadan kaldırabilir.
 • DİNLEYİCİ, uygulamadan kaynaklanan bir nedenle sistemi kullanamaz duruma gelirse, durumu derhal ALOHA’ya bildirmekle mükelleftir. Ancak ALOHA, sistemde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle sorumlu tutulamaz.
 • ALOHA,aracı hizmet sağlayıcı konumunda olup, Platform aracılığıyla KULLANICI ve DİNLEYİCİ’yi çevrimiçi ortamda tanıştırmak, aralarındaki iletişime aracılık etmek için gerekli altyapıyı hazırlayarak kullanımlarına sunmakla görevlidir.
 • ALOHA, DİNLEYİCİ’nin niteliklerini, bilgi birikimini, geçmişini doğrulamakla mükellef değildir. ALOHA’nın bu konuda özen gösteriyor olması hiçbir şekilde sorumlu olduğunu kabul anlamına gelmez. DİNLEYİCİ, sözleşmenin kurulduğu sırada verdiği kişisel bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu taahhüt eder. DİNLEYİCİ’nin gerçeğe aykırı bildirimde bulunması nedeniyle doğacak her türlü doğrudan ve dolaylı zarar münhasıran DİNLEYİCİ’nin sorumluluğundadır.
 • DİNLEYİCİ, KULLANICI’nın kendisine veya başkalarına zarar vereceği yönünde kuvvetli veriler elde ederse, bu durumda durumu derhal ALOHA’ya ve kolluk kuvvetine haber vermekle ve konunun aydınlatılması için gerekli yardımı sağlamakla mükelleftir.
 • KULLANICI tarafından DİNLEYİCİ şikayet edilirse, dinleyicinin haklılığının ALOHA tarafından tespiti durumunda, duruma göre KULLANICI’ya kredisi iade edilmek üzere DİNLEYİCİ kredi hesabından düşüş yapılabilir.
 • Sözleşmenin Feshi
 • . ALOHA, işbu Sözleşme’yi her zaman ve derhal etkili olacak şekilde feshedebilir. Geçerli veya haklı bir neden olmaksızın fesih durumunda, DİNLEYİCİ’nin fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş olan alacakları saklıdır.  DİNLEYİCİ, fesih nedeniyle ALOHA’dan herhangi bir tazminat, cezai şart ve sair nam altında hak ve alacak talebine bulunamaz.
 •  DİNLEYİCİ’nin Hukuka Aykırı Davranışı: DİNLEYİCİ’nin işbu Sözleşme’ye ve Sözleşme’de yer alan talimatlara aykırı davranışının tespiti durumunda, ALOHA tarafından sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. DİNLEYİCİ, bir daha ALOHA platformunda dinleyici yahut kullanıcı sıfatıyla bulunmaz. Sözleşmenin bu nedenle feshi halinde DİNLEYİCİ, geçmişe yönelik olarak hak kazandığı tüm kredilerin silineceğini, herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

ALOHA sisteminde kayıtlı dinleyici bilgileri ve dinleyici sözleşmesi ALOHA KVK Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. Hizmetlerin bazıları KULLANICI’nın veya DİNLEYİCİ’nin içerik göndermesini, yüklemesini, saklamasını sağlayabilir. Bu durumda uygulamada görüntülenen tüm içerik ALOHA tarafından saklanabilecektir.

İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta ALOHA sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı ve dinleyici kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

 • Fikri Mülkiyet Hakları
 •  ALOHA uygulamasının logo, tasarım, imge, html kodu gibi telif hakkına tabi tüm unsurları ALOHA’ya aittir. DİNLEYİCİ, bu unsurları ticari amaçlarla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, taklit edemez.
 •  ALOHA’nın her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Kartal Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir[ES4] .

 1. Tebligat Adresleri

ALOHA’ya yapılacak tüm tebligatlar ALOHA’nın kayıtlı ticari merkez adresine gönderilecektir.  DİNLEYİCİ, adres bilgilerini doldururken tebligat adresini sisteme girer. Sözleşme’den doğacak tüm bildirimler bu adreslere yapılır.  ALOHA tarafından DİNLEYİCİ’nin bildirdiği e-posta adresine veya sistem üzrinden kendisine tanımlanan posta kutusuna yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcıdır.

 1. Delil Sözleşmesi

İşbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklarda, ALOHA’nın ticari defter ve kayıtları, teknik kayıtları, IP bilgisi, ALOHA mobil uygulaması sistem kayıtları, ALOHA sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri ve taraflar arasındaki yazılı bildirimler münhasır ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

 1.  Sair Hususlar

İşbu Sözleşme’nin tüm hükümleri Tarafları bakımından gizlidir.  DİNLEYİCİ, Sözleşme’yi ve Sözlşeme kapsamında edindiği teknik, hukuki, ticari ve operasyonel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamaz.  İşbu Sözleşme taraflar arasında dinleyici başvurusunun ALOHA tarafından onaylanmasından itibaren yürürlüğe girer.


 [ES1]İfade “sohbet eder” şeklinde değiştirildi.

 [ES2]İfade “sohbet edilebilecektir”şeklinde değiştirildi.

 [ES3]Talebiniz üzerine “bildirim” ifadesi eklendi.

 [ES4]Yetkili mahkeme Kartal olarak değiştirildi.